Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - december 2022

Beste lezer,

Wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar en wat staat er weer veel op de rol voor komend jaar. Met onze 5 coalities gericht op de sleuteltechnologieën, met de andere 9 topsectoren gericht op de 4 maatschappelijke missies, en met onze 3 dwarsdoorsnijdende activiteiten mkb, Human Capital Agenda en internationalisering. Samen met u hebben we veel kunnen realiseren in 2022 waaronder de grote onderzoeks- en innovatieprogramma's AiNed (artificial intelligence) en CS4NL (cybersecurity).


In deze nieuwsbrief vindt u een nieuwsoverzicht van afgelopen maand en enkele aankondigingen naar volgend jaar. In 2023 zetten we verder in op onze ambities rond Future Network Services en blockchaintechnologie, maar ook data delen wordt een steeds belangrijker onderwerp waar we nauw op samenwerken met EZK, de Data Sharing Coalition en de andere topsectoren.


Rest mij u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling te wensen!


Graag tot volgend jaar,

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT


PS Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom CS4NL? Stuur dan een mail naar info@dcypher.nl met in de onderwerpregel: CS4NL.

Nieuws

Project update: deep learning bij de diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische stoornissen

Snel herstel van een psychische aandoening is afhankelijk van een goede diagnose en behandeling. Het probleem is echter dat er hiervoor geen objectieve criteria zijn. Kan deep learning een rol spelen bij de diagnostiek en behandeling van neuropsychiatrische stoornissen?


Begin november sprak C2D met prof. dr. Guido Van Wingen, hoogleraar Neuroimaging in de Psychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Reactie Topsector ICT op Strategie Digitale Economie

Vanuit Topsector ICT is mede input gegeven bij de totstandkoming van de kabinetsstrategie Digitale Economie, gebaseerd op vijf pijlers.


Onze focus op de activiteiten internationale samenwerking, human capital agenda ICT en de versterking van het (innovatieve) mkb ligt geheel in lijn met de gepresenteerde strategie. Ook komt een aantal van onze sleuteltechnologieën sterk naar voren: Future Network Services (5/6G), Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain en Cybersecurity.

Hoe staat het nu met de AI Act?

In april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een AI-verordening. Dit was wereldwijd het eerste voorstel voor een allesomvattende horizontale regulering van Artificiële Intelligentie (AI).


Op 14 november 2022 organiseerden de AI-hub Zuid-Holland en de werkgroep Mensgerichte AI in Mondai een bijeenkomst over de stand van zaken met betrekking tot deze AI-verordening. Diverse sprekers gaven hun visie op de ontwikkelingen.

VNG-Rapport ‘Nulmeting Informatiepunten Digitale Overheid’

De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) zijn in 2019 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Manifestgroep.


De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is gestart met een nulmeting van de huidige situatie rondom de IDO’s en relatie met de bibliotheken en gemeenten. De resultaten geven een indicatie van wat er bij gemeenten en bibliotheken leeft en zijn gevalideerd door gesprekspartners.

Kerngetallen Topsector ICT

We hebben in Nederland een gunstig ICT-innovatieklimaat. Op de website van Topsector ICT plaatsen wij de meest actuele stand van zaken in Nederland op het gebied van ICT-innovatie.


Aan de hand van de longread ICT, kennis en economie 2022 van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) zijn de cijfers geüpdatet

     

Publicatie ‘Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk’

Op 1 december 2022 is tijdens het eerste nationale congres ELSA Labs de publicatie ‘Ethiek en AI – Zeven methoden in theorie en praktijk’ gepresenteerd.


In deze publicatie wordt een zevental methoden beschreven die zich richten op de ethische toepassing van AI. De publicatie richt zich niet alleen op de theorie en inhoudelijke opzet van de methoden, maar beschrijft ook hoe ze in de praktijk uitpakken.

     

Oproep voor demo's verantwoorde AI in het militaire domein

Op 15 en 16 februari 2023 organiseert het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met het Ministerie van Defensie, de eerste REAIM-top over verantwoorde AI in het militaire domein.


De NIDV en de NL AIC werken samen om het Nederlandse bedrijfsleven een kans te geven zich hierop te presenteren en te laten zien dat ook het bedrijfsleven en kennisinstellingen verantwoord met militaire AI omgaan. Hiervoor is uw hulp nodig! Mocht u geïnteresseerd zijn een demo te tonen, stuur dan zo snel mogelijk een voorstel in. De sluitingsdatum is vandaag (15 december) maar goede voorstellen maken ook daarna nog kans. 

     

Data delen zet AI in de zorg in beweging

Samenwerking, kennis en vooral data delen. Dat is de sleutel naar succesvolle implementatie van AI in de zorg. Alle reden om partijen bij elkaar te brengen, vindt de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC).


Met dit doel voor ogen neemt de NLAIC de rol van matchmaker op zich. De eerste opbrengst? Energie, gemeenschapszin, nieuwe contacten én concrete oplossingen.

     

Victor van der Hulst nieuwe coalitiemanager Dutch Blockchain Coalition

Victor van der Hulst is per 1 december 2022 van start gegaan als nieuwe coalitiemanager van de Dutch Blockchain Coalition. Hij volgt daarmee Peter Verkoulen op die de afgelopen drieënhalf jaar die rol heeft vervuld.

Van der Hulst: “Nu de adoptie van blockchain en andere decentrale technologieën verder gevorderd is, komen we ook met de DBC in een nieuwe fase."
     

Frits Grotenhuis over deelname Topsector ICT aan ECP Jaarfestival 2022

Op 17 november jl. nam Topsector ICT deel aan het ECP Jaarfestival met drie geweldige sessies:

  • Digitalisering als sleutel tot het realiseren van onze klimaatdoelen
  • Hoe lossen we het tekort aan ICT'ers op en
  • Focus op cybersecurity (hier terug te zien)

En was bovendien betrokken bij vier andere sessies.

 

Frits Grotenhuis is tijdens het Jaarfestival geïnterviewd over de waarde van deelname aan deze jaarlijkse belevenis, het belang van samenwerking en de stip op de horizon voor Topsector ICT.

     

Nieuw logo

Misschien was het u al opgevallen: we hebben een aanpassing doorgevoerd in ons logo! 

In het blauwe vlak is voortaan Topsector ICT te lezen, zodat het voor iedereen nóg duidelijker is dat Topsector ICT en Team dutch digital delta één zijn. 

Calls en subsidies

NWA-routes: financiering voor 25 projecten

25 Consortia gaan aan de slag met kleine interdisciplinaire projecten die de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-routes moeten vergroten.

Maatschappelijke organisaties, zowel publieke als private partijen, werken nauw samen. De projecten richten zich op een vernieuwend idee of op benutting van bestaande kennis.

Vooraankondiging: Europese call voor innovatieve behandelingen op het gebied van hart- en vaatziekten

In zeven jaar tijd beoogt het Europese partnerschap ERA4Health internationaal onderzoek te financieren en onderzoeksagenda’s op te stellen voor verschillende thematische onderdelen.


De huidige eerste call betreft "Onderzoek gericht op de ontwikkeling van innovatieve therapeutische strategieën bij hart- en vaatziekten" (CARDINNOV). De deadline voor vooraanmeldingen is 7 februari 2023.

     

Open Technologieprogramma 2023

Met het Open Technologie Programma wil NWO-domein TTW kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers realiseren. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor projecten op het gebied van de technische wetenschappen.

Aanvragen kan vanaf 16 januari 2023 tot 15 december 2023 zolang het subsidieplafond niet is bereikt.
     

Agenda

Ask Me Anything-sessie: Europese Digitale Identiteit (EDI)

Het programma EDI (Europese) Digitale Identiteit van het ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert de sessie 'online EDI heartbeat'.

Tijdens de zogeheten ‘Ask Me Anything’ (AMA)-sessie op donderdag 15 december om 20:00 kunnen deelnemers vragen stellen over de ontwikkeling rondom de 
Europese id-wallet.

Inspiratiesessie Cybersecurity: Hoe beschermen we onze digitale systemen? 

Nederland is één van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Digitale systemen vormen het ‘zenuwstelsel’ van onze maatschappij. Maar hoe beschermen we onze digitale systemen? En wat doen we als het misgaat?


Deze vragen staan centraal tijdens de Inspiratiesessie Cybersecurity op 19 december van I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs, in samenwerking met het Ministerie van Defensie en de Universiteit Twente.

26 januari 2023

The Hague Tech

Wilhelmina van Pruisenweg 35

Den Haag

Energie & Duurzaamheid Meet-up

Binnen het thema Energie & Duurzaamheid zijn verschillende gesprekken gevoerd en de output hiervan is door thema-lead Yvo Hunink samengebracht. Tijdens de meet-up wordt doorgepraat in de vorm van een interactieve sessie.

Doe mee met GemeenteDelers 2023

GemeenteDelers is een landelijke competitie op initiatief van o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin een succesvolle lokale aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium.

Heeft uw gemeente een project, initiatief of oplossing ontwikkeld waar meer gemeenten wat aan kunnen hebben? Doe dan mee met GemeenteDelers en meld uw casus aan.

SSI Community Meet-up: digitale identiteit die werkt voor mensen

Op 26 januari vindt bij The Hague Tech van 14.00 tot 16.00 uur weer een SSI community meet-up plaats in samenwerking met Digicampus.

Op de agenda staan René Hietkamp (Zorg Instituut Nederland) die het project van Zorg Instituut Nederland over patiëntoverdracht zal toelichten en Jaap van der Marel (BZK) die een update zal geven van de status van de Nederlandse EDI.