Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - april 2023

Beste lezer,

Afgelopen periode hebben we weer mooie successen met elkaar gerealiseerd. Zo is het CS4NL programma in bijzijn van de Minister van EZK en alle topsectoren getekend. CS4NL is een onderzoeks- en innovatieprogramma op het gebied van cybersecurity, één van onze digitale sleuteltechnologieën waarin we nauw optrekken met dcypher. Zo ook op het gebied van AI: binnen de KIC-call is het LTP-programma ROBUST gehonoreerd en is er een AI luik binnen het MIT-instrument R&D samenwerking geopend. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de NL AIC en AI NED. Begin april is een bijeenkomst met het FNS consortium georganiseerd, dat begin februari een Groeifonds aanvraag heeft ingediend op het gebied van Future Network Services.


Kortom, publiek-private samenwerking werkt: wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden werken samen aan de ontwikkeling van kennis en innovatie op diverse sleuteltechnologieën. Zo dragen we met elkaar bij aan de toekomst van innovatief Nederland en in het bijzonder ICT.


In deze nieuwsbrief vindt u naast een update van toegekende subsidies en aankondigingen van nieuwe subsidieinstrumenten, nieuws over events waar we elkaar weer kunnen ontmoeten, inspireren en nieuwe samenwerking aangaan. Denk aan het NWO ICT Open jaarcongres op 19-20 april waar u Commit2Data vindt, maar ook het jaarevent van de Dutch Blockchain Coalition op 26 juni.


Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT

Nieuws

CS4NL geformaliseerd in bijzijn van minister Micky Adriaansens

Op donderdag 30 maart is CS4NL in bijzijn van minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens, officieel van start gegaan. Leiders van alle tien topsectoren en sleutelorganisaties van het Nederlandse cybersecurity veld zetten hun handtekening onder een convenant dat vergaande samenwerking op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling, -innovaties en -subsidies bekrachtigt.

CS4NL, voorheen het breed gedragen programma cybersecurity, ondersteunt effectieve cybersecurity-innovatie en kennisontwikkeling en -distributie binnen het Nederlandse cybersecurity-ecosysteem. Het programma voorziet in vraaggestuurde innovatiebehoeften uit de markt en op verschillende gereedheidsniveaus.

Nieuw onderzoek start voor interventie en preventie van ondermijnende criminaliteit (KIC)

NWO financiert drie nieuwe PPS-projecten die onderzoek gaan doen naar interventie en preventie van illegale activiteiten die onze wettelijke structuren ondermijnen. Deze zogenaamde ondermijnende criminaliteit heeft ontwrichtende effecten op de samenleving. Het onderzoek vergroot het handelingsperspectief voor burgers, opsporings- en handhavingsbeambten, waarmee ze weerbaarder en effectiever worden.


Binnen de KIC-call Ondermijnende criminaliteit zullen de drie toegekende onderzoeksprojecten, PRICELESS, FIDBID en FORT-PORT werken aan uiteenlopende thema’s.

1.3 miljard EUR van het programma Digitaal Europa voor de digitale transitie en cyberbeveiliging van Europa

De Europese Commissie heeft twee meerjarige werkprogramma’s voor het programma Digitaal Europa goedgekeurd, waarin de doelstellingen en specifieke thematische gebieden worden uiteengezet die in totaal 1.284 miljard euro aan financiering zullen ontvangen. Hiervan is 553 miljoen euro in 2023 beschikbaar. Deze werkprogramma’s omvatten strategische investeringen die van cruciaal belang zijn voor het digitale decennium van Europa

Het programma Digitaal Europa moet de technologische soevereiniteit van Europa versterken en digitale oplossingen op de markt te brengen ten behoeve van burgers, overheden en bedrijven. Tegelijkertijd dient het bij te dragen tot de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Jaarplan en Trendradar Rijksdienst Digitale Infrastructuur

De Nederlandse ambities op het gebied van digitalisering zijn groot: Nederland wil de digitale koploper van Europa worden. Ons land behoort al tot de best presterende digitale economieën van Europa, met volop mogelijkheden om de kansen van digitalisering te verzilveren. Dat is geen vanzelfsprekendheid, want hoewel kansrijk is digitalisering ook kwetsbaar. In haar jaarplan beschrijft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) hoe het in 2023 staat voor een veilige en weerbare digitale infrastructuur. 


In de RDI Trendradar 2023 leest u welke ontwikkelingen in de nabije toekomst maatschappelijk relevant worden.

210 miljoen euro voor groei pps in beroepsonderwijs op gebied van digitalisering en energietransitie

Om de innovatiekracht en de productiviteit van bedrijven te verhogen, trekt het kabinet de komende jaren 210 miljoen euro uit voor de opschaling van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en werkgevers. 

 

De subsidieregeling 'Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs'
voor de publiek-private samenwerking in het mbo en het hbo is maandag 20 maart 2023 opengesteld. De regeling is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen van het kabinet en kan tot 17 april 2023,17:00 uur worden aangevraagd

Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen lanceert eigen website

De Kennis en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) heeft recent een website gelanceerd om professionals, beleidsmakers, consultants, intermediairs en change-makers te inspireren. Om lange termijn duurzame verandering te realiseren moeten innovaties opschalen die zowel economisch verdienvermogen, als maatschappelijke impact realiseren: maatschappelijk verdienvermogen. 

De website van KIA MV bevat dan ook voorbeelden van maatschappelijk verdienvermogen in de praktijk, en inspiratie hoe u er zelf met methodieken, modellen en werkvormen mee aan de slag kunt gaan.

Learning communities rondom AI: hoe staat het ervoor?

De Nederlandse AI Coalitie en AiNed hebben het initiatief genomen om samen te werken aan het aanjagen van voldoende mensen met AI-expertise en affiniteit. Op regionaal niveau nemen zes hogescholen deel aan het Pilotprogramma Applied AI Learning communities, waarin onderzoekers, professionals, docenten en studenten samenwerken om studenten en werknemers op te leiden.


"De pilot met Learning communities biedt de kans om aan de hand van praktijkervaring veel te leren over de wijze waarop learning communities werken en het belang van regionale inbedding. Dit is waardevolle kennis voor de ontwikkeling van AiNed Learning communities", aldus Floor Michels - Swinkels, werkzaam bij de AI-hub Brainport.

Het Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC) officieel gelanceerd

Het Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC) is officieel gelanceerd. Het CoE-DSC bouwt voort op de inzet en resultaten van de Data Sharing Coalition, de werkgroep data delen van de Nederlandse AI Coalitie en de Gaia-X Hub NL. Alle partijen uit deze coalities zijn ook aangehaakt bij dit initiatief, dat getrokken wordt door TNO. Directeur Frits Grotenhuis zit in de Advisory Board. 

Door de krachten te bundelen ontstaat er één centrale plek die bedrijven helpt bij datadeel- en cloud vraagstukken.

Commit2Data project updates

Binnen het onderzoeksprogramma Commit2Data worden zeer interessante onderzoeksprojecten uitgevoerd. Een aantal wetenschappers is (weer) geïnterviewd over de voortgang en resultaten van hun project. Leest u mee?

Calls en subsidies

TKI Toeslag call – CS4NL SUPPLY CHAIN SECURITY

Deze call heeft als doel bij te dragen aan het verder ontwikkelen van kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Multidisciplinaire consortia worden uitgenodigd onderzoeksvoorstellen in te dienen ten behoeve van het verbeteren van de digitale veiligheid in de keten. 

Deze call for proposals is geldig tot en met donderdag 29 juni 2023 (24.00 uur).
     

Langetermijnprogramma’s (KIC) – strategiegedreven consortia met impact (ronde 2023)

NWO roept op tot het indienen van initiatieven voor strategische Langetermijnprogramma’s (LTP’s). Met de call 'Langetermijnprogramma’s – strategiegedreven consortia met impact (KIC)biedt NWO tien jaar financiering voor strategisch onderzoek door publiek-private consortia. NWO stelt hiervoor 50 miljoen euro beschikbaar. Op 10 mei organiseert NWO een online informatiebijeenkomst voor strategische Langetermijnprogramma’s (LTP’s). 


De deadline voor het aanmelden van initiatieven is 15 juni 2023. Volledige aanvragen kunt u indienen tot 18 januari 2024, 14:00 uur.

Agenda

Online matchmaking CS4NL Supply Chain Security

Op dinsdag 18 april organiseert TKI Dinalog een online matchmaking voor de openstaande call CS4NL Supply Chain Security van 12.00 tot 13.00 uur. Deze heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen.


Multidisciplinaire consortia worden uitgenodigd onderzoekvoorstellen in te dienen ten behoeve van het verbeteren van de digitale veiligheid in de hele keten.

26 juni 2023,

Amsterdam

Save the date: 26 juni DBC Conferentie 2023


Tijdens de conferentie brengt DBC u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van blockchain binnen en buiten de DBC.