Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - juli 2023

Beste lezer,

In de aanloop naar het zomerreces hebben we een aantal grote besluiten zien vallen. Enkele daarvan hebben betrekking op Topsector ICT. 

 

Zo zijn er 18 (van de 47 aangevraagde) Nationale Groeifondsprojecten toegekend, waarvan Topsector ICT er bij 4 betrokken is geweest. Onder andere het groeifondsvoorstel van FNS, zoals u onderstaand in deze nieuwsbrief kunt lezen. 


Ook is de Human Capital Agenda volop in beeld, waarbij meerdere instrumenten worden ingezet om het tekort aan werkenden ín de ICT, alsook het tekort aan ICT-vaardigheden bij werkenden op te lossen.

 

De gepresenteerde Internationale Cyberstrategie moet zorgen voor een open, vrij en veilig digitaal domein. 

 

Verder natuurlijk nieuws vanuit de coalities, zoals het DBC jaarcongres en de Cybersecurity Summer school. Ook liefst zes interessante calls, waaronder subsidie-instrumenten zoals de MKB innovatieregeling topsectoren (MIT), de nieuwe NWO Perspectief ronde en nog veel meer.

 

Tot slot wens ik u een mooie zomer toe en in september ontvangt u weer een kersverse nieuwsbrief van ons!

 

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT

 

PS Bent u benieuwd naar de herijkte digitale sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen? Op onze website staan ze uitgebreid beschreven!

Nieuws

FNS consortium krijgt in derde ronde Nationaal Groeifonds 61 miljoen toegekend

Het Future Network Services (FNS) consortium heeft op 30 juni j.l. een voorwaardelijk positief besluit van het Nationaal Groeifonds gekregen voor het nationaal 6G programmavoorstelIn de eerste fase betreft het een bedrag van 61 miljoen euro, met na een positieve beoordeling en geaccordeerd voorstel voor de tweede fase nog eens 142 miljoen euro. Met dit ambitieuze programma wil FNS in Nederland een toppositie verwerven in de ontwikkeling van 6G, waarbij betrouwbaarheid, duurzaamheid en digitale autonomie centraal staan. investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die bijdragen aan het het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Alle projecten uit de derde ronde vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt de AI-Parade in Bibliotheek Den Haag

Op 19 juni jl. bracht de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, een werkbezoek aan de AI-Parade in de Centrale Bibliotheek van Bibliotheek Den Haag. In de Centrale Bibliotheek aan het Spui sprak de staatssecretaris met de aanwezigen over de invloed van AI op onze samenleving. 

“Iedereen moet digitaal mee kunnen doen. De bibliotheek brengt met de AI-Parade de technologie van kunstmatige intelligentie dichtbij en laat mensen ervaren wat de snelle opkomst van (generatieve) AI betekent voor het dagelijks leven. Ik hoop dat er op dit thema nog veel meer initiatieven ontstaan, met discussies over toepassing van deze technologie in onze maatschappij”, aldus staatssecretaris van Huffelen.

Bundel de kracht van Nederland en de EU voor meer impact van onderzoek en innovatie

Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de EU en Nederland: voor het uitbouwen van de EU en Nederland als kenniseconomie en vanwege de vele maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. De EU maakt dan ook beleid om WTI te bevorderen, net zoals Nederland dat doet.

Op verzoek van de regering adviseerde de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de vraag: 'Hoe zorgen we ervoor dat het Europese en het Nederlandse WTI-beleid elkaar beter vinden en versterken?'

MIT in de praktijk: slim voorraadbeheer met behulp van papieren sensors en AI door MOOS

Het mkb heeft een belangrijke economische en innoverende rol. Mede om die reden is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) in het leven geroepen. Bedrijven die innoveren in één van de zeven digitale sleuteltechnologieën kunnen gebruik maken van de beschikbare instrumenten

Een voorbeeld van een startup die dat succesvol heeft gedaan, is MOOS. MOOS werkt aan sensors van speciaal papier, die draadloos data versturen. Met behulp van artificiële intelligentie (AI) is het zo mogelijk om op afstand en in realtime voorraden bij te houden.

Terugblikken: de jaarlijkse DBC Conferentie 2023

Op maandag 26 juni vond de jaarlijkse DBC Conferentie 2023 plaats. Dit keer bij ABN AMRO N.V. Centraal stond het thema ‘Decentralisatie als sleutel naar een waardevolle digitale economie’ met daar omheen een breed scala aan onderwerpen. Enkele hoogtepunten waren de presentaties over Product Passports, Digital Trust, Carbon Credits, het Ondernemingspaspoort, DAO’s, Healthcare en de DDIP SSI wallets in het World Cafe.

Kon u er onverhoopt niet bij zijn? Een terugblik op de DBC Conferentie 2023 vindt u op de website van de Dutch Blockchain Coalition (DBC)

DAO's en het ondernemingsrecht in Nederland

Met de gestage groei van blockchain technologie is ook het concept van Decentralised Autonous Organisations (DAO's), of te wel digitale organisaties die volledig of gedeeltelijk draaien op code opgeslagen in een gedecentraliseerd netwerk, sterk aan het opkomen. Hoewel deze ontwikkeling nieuwe mogelijkheden biedt, stelt het ook uitdagingen aan de toepasbaarheid van een juridisch perspectief.


Het rapport 'Dutch corporate law aspects of Decentralised Autonomous Organisations' van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) gaat in op deze uitdagingen en biedt inzicht in de unieke eigenschappen van DAO's in vergelijking met traditionele organisatievormen.

Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom

Op 19 juni jl. is de subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijs gepubliceerd. Deze subsidieregeling is bedoeld om aansluitende opleidingsroutes te ontwikkelen van vmbo of havo, naar mbo en hbo voor opleidingen die opleiden voor beroepen in tekortsectoren. De bedoeling is dat hierdoor minder studenten uitvallen of van studie wisselen. Om deze aansluitende opleidingsroutes te ontwikkelen, worden samenwerkings-verbanden gevormd.


De subsidie kan aangevraagd worden van 1 juli t/m 15 september 2023 voor twee aansluitende opleidingsroutes. Daarna volgen er nog twee tijdvakken. 

Zo probeert DIVD Academy talentverlies en cybercrime te voorkomen

Ondanks de grote behoefte aan securitytalent lukt het lang niet alle securitystudenten om een stage te vinden. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met discriminatie, weet Astrid Oosenbrug, directeur van de DIVD Academy. Een groot probleem, want wie geen stage kan vinden, kan de studie niet afmaken. Daarom biedt de DIVD Academy juist veel van deze studenten een stage aan en worden vele andere jongeren online begeleid. 

Inmiddels zijn 30 studenten geslaagd. Aan het einde van deze stageperiode gaan 172 studenten door naar het HBO in de richting van software development of cybersecurity.

Internationale Cyberstrategie: kabinet presenteert internationale inzet voor een open, vrij en veilig digitaal domein

Cyber maakt het mogelijk om met relatief weinig mensen of middelen veel schade aan te richten. Denk aan het stelen van geld of informatie, of het platleggen van bedrijven of overheidsorganisaties. Maar ook democratische instellingen, persvrijheid en mensenrechten kunnen door cyberoperaties onder druk komen te staan. 


Om al deze digitale dreigingen tegen te gaan en met een zo groot mogelijke groep landen af te spreken hoe we ons behoren te gedragen in het digitale domein presenteert het kabinet een nieuwe internationale cyberstrategie voor 2023-2028

Aanpak personeelstekort in techniek en ICT: 123 miljoen voor betere samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om bestaande publiek-private samenwerkingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven een stap verder te brengen. De bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen.

Deze Rijksbijdrage van 123 miljoen zorgt ervoor dat vijftien consortia tussen onderwijs en bedrijfsleven door gerichte investeringen verder kunnen worden opgeschaald, zodat meer scholieren, werkenden en werkzoekenden worden opgeleid voor een baan in techniek of ICT.

Defensie zet 4-jarenplan in om tegenstanders met data voor te zijn

Niet alleen landen maar ook grote (tech-)bedrijven investeren fors in capaciteiten en middelen gedreven door Data Science en AI. Dit heeft impact op de krijgsmacht in de vorm van een verschuiving van traditionele naar hoogtechnologische oorlogsvoering. 


Om tegenstanders met data voor te blijven, heeft Defensie de Defensiestrategie Data Science en AI 2023-2027 opgesteld. Deze strategie heeft als doel ambities op datagebied te realiseren. De prioriteit ligt bij 5 gebieden waar de ambities van de krijgsmachtdelen samen komen. Dat zijn: onbemande autonome systemen, (militaire) besluitvormingsondersteuning en inlichtingen, logistiek en voorspelbaar onderhoud, bedrijfsvoering en veiligheid.

EP-leden klaar om te onderhandelen over de allereerste regels voor veilige en transparante AI

Op 14 juni jl. nam het Europees Parlement zijn onderhandelingsstandpunt over de wet op kunstmatige intelligentie (AI) aan met 499 stemmen voor, 28 tegen en 93 onthoudingen in afwachting van gesprekken met EU-lidstaten over de definitieve vorm van de wet. 

De regels zouden ervoor zorgen dat AI die in Europa wordt ontwikkeld en gebruikt volledig in overeenstemming is met de rechten en waarden van de EU, waaronder menselijk toezicht, veiligheid, privacy, transparantie, non-discriminatie en sociaal en ecologisch welzijn.

Calls en subsidies

Vooraankondiging: nieuwe Perspectief-ronde gaat open

De nieuwe ronde van financieringsinstrument Perspectief gaat naar verwachting in juli of augustus open. Onderzoekers van universiteiten, hogescholen en TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie kunnen weer voorstellen indienen.

Informatie over voorwaarden, budget en deadlines volgt bij de publicatie van de call for proposals op de NWO-website. Ook vindt er een (online) informatiebijeenkomst plaats op donderdag 14 september, om 15:00. 
     

NWO investeert 15 miljoen in ‘slimme veredeling’ van planten

NWO investeert de komende tien jaar 15 miljoen euro in een onderzoeksprogramma dat een revolutionair concept van ‘slimme plantenveredeling’ gaat ontwikkelen door verregaande integratie van plant- en datawetenschappen en AI. 

Dankzij dit KIC-langetermijnprogramma zullen plantenveredelaars in de toekomst meer weerbare (‘extra resilient’) gewassen kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een meer duurzame landbouw.
     

Take-off fase 1 – Haalbaarheidsstudies WO Commit2Data

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO. Dit onderzoeksprogramma genaamd Take-off is gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap.

De deadline voor vooraanmeldingen is 22 augustus, om 14:00 uur. Een volledige aanvraag kunt u indienen tot 19 september, om 14:00 uur. 
     

NGF AiNed XS Europa

De AiNed XS Europa subsidies zijn bedoeld om veelbelovende ideeën, vernieuwende en risicovolle initiatieven te exploreren op het gebied van artificiële intelligentie (AI). Het gaat in deze call om ideeën en initiatieven die gericht zijn op één of meer uitdagingen in secties 3 en 4 van de nationale AI-onderzoeksagenda AIREA-NL2 én worden vormgegeven in samenwerking met ten minste één buitenlandse Europese samenwerkingspartnerorganisatie. 

Voor het indienen van aanvragen voor NGF AiNed XS Europa zijn er vier deadlines gespecificeerd in 2023‐24. De eerstvolgende deadline voor volledige aanvragen is 3 oktober 2023, om 14:00 uur. 
     

RAAK-mkb september 2023

De RAAK-mkb regeling richt zich specifiek op het bevorderen van samenwerking tussen hogescholen en het mkb. In netwerken van hogescholen, kennisinstellingen en het mkb wordt onderzoek uitgevoerd naar oplossingen voor problemen/uitdagingen waar mkb’ers in de praktijk tegenaan lopen.


Door de Nederlandse overheid bekostigde hogescholen kunnen een aanvraag indienen. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 26 september 2023, om 14:00 uur.
     

NWA-call Droogte in de bebouwde omgeving

Door de klimaatverandering is er sprake van een toenemende droogte die grote uiteenlopende schadelijke gevolgen heeft in de gebouwde omgeving. NWO wil met de NWA-call Droogte in de bebouwde omgeving (DroBE) bijdragen aan inzicht in en handelingsopties tegen de droogteproblematiek in de gebouwde omgeving.

De deadline voor het indienen van deelaanvragen is 17 oktober 2023, om 14:00 uur. Een volledige aanvraag kunt u indienen tot 28 mei 2024, om 14:00 uur. Op  dinsdag 12 september (12.30-16.30 uur) vindt er nog een informatiebijeenkomst plaats in het NWO kantoor in Utrecht. 
     

Agenda

NCS3

Van 21 tot en met 25 augustus 2023 organiseert dcypher de vijfde editie van de Nationale Cyber Security Summer School. De NCS3 is een cybersecurity crash-course, die bachelorstudenten met een interesse in cybersecurity kennis laat maken met zowel de technische als de niet-technische aspecten van het cyberdomein. 


Na het volgen van deze summerschool weten bachelorstudenten wat cybersecurity in de breedste zin betekent, welke factoren daarin een rol spelen en welke loopbanen er zijn. Ook hebben ze de kans gehad een relevant netwerk op te bouwen dat hen kan helpen om een carrière te vervolgen binnen het cyberdomein.