Print Icon
 

Nieuwsbrief Topsector ICT - juni 2023

Beste lezer,

Het topsectorenbeleid is volop in beweging!

We zien dat terug in de maatschappelijke missies waar we als topsectoren gezamenlijk op inzetten, en waarop we als Topsector ICT specifiek inzetten door ICT onderzoek en innovatie verder te brengen.

Daarbij hebben we diverse subsidiegelden beschikbaar, zoals voor InnovatieMakelaars die het MKB helpen te innoveren. Verder is er subsidiegeld zoals voor de nieuwe call over AI en Landbouw, Water en Voedsel (één van de vijf missies voor de topsectoren).

Daarnaast zijn we actief op diverse podia samen met onze achterban, zoals ons boegbeeld Jeannine Peek die recent de jaarlijkse KIVI technologielezing verzorgde. Ik heb zelf recent tijdens GovTech Day geparticipeerd in een debat over de relatie tussen de overheid en innovatieve marktpartijen. Zo proberen we feeling te houden met alle stakeholders uit onze achterban en dit te verweven in de strategie voor Topsector ICT.

En heeft u ambities om samenwerking met partijen in India aan te gaan of te verstevigen? Lees dan over de aanstaande handelsmissie waar minister-president Mark Rutte voornemens is bij aanwezig te zijn.

Veel leesplezier en inspiratie gewenst!

Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT


PS Op 26 juni houdt de Dutch Blockchain Coalition haar jaarlijkse event. Mogelijk een goede setting om ook met u verder bij te praten?

Nieuws

Jeannine Peek licht de KIVI-lezing toe bij BNR

Op 11 mei jl, gaf algemeen directeur Capgemini Nederland, lid van de Sociaal Economische Raad én boegbeeld van Topsector ICT, Jeannine Peek haar technologielezing bij KIVI - Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. De titel van haar lezing was 'Neemt Nederland de digitale transitie serieus genoeg?'

In deze podcastaflevering van BNR Digitaal met Joe van Burik en Ben Van der Burg licht ze haar lezing toe (vanaf 22:40). De gehele KIVI-lezing kunt u hier terugkijken. 

InnovatieMakelaars

Het innovatief mkb, startups en scale-ups begrijpen dat innovatie- of verandertrajecten vol uitdagingen zitten. Het onderzoeken, uitproberen en bijsturen kan soms een eenzame weg lijken, maar dat hoeft niet zo te zijn! De Innovatiemakelaars geven neutraal advies of ondersteuning, vergoed door Topsector ICT. 


Het kan gaan over begeleiding om uw probleem- en vraagstelling scherp te krijgen, het (her)definiëren van uw businessmodel, maar ook over kennis licenseren of het investor-ready maken van uw onderneming. Op 30 juni zijn enkele innovatiemakelaars aanwezig op het MKB-event Samen Digitaal Innoveren. Misschien een goed moment om eens kennis te maken?

Tweede kamer dreigt digitale geletterdheid weg te bezuinigen

De Tweede Kamer heeft gedebatteerd over twee moties die oproepen om digitale geletterdheid in het onderwijs weg te bezuinigen en beide moties zijn voor nu aangehouden. Topsector ICT vindt het cruciaal dat bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen juist méér doen om (jonge) mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Met name continu bij te scholen op de snelle technologische ontwikkelingen. 

Na jarenlange inzet voor digitale vaardigheden voor álle kinderen, dreigt de vooruitgang die is geboekt te verdwijnen. Daarom heeft NL Digital samen met 12 andere partijen een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Ondernemersloket Economische Veiligheid geopend

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) opende op 31 mei 2023 in het Atrium van RVO het Ondernemersloket Economische Veiligheid. Het adviesloket is naast de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) een instrument voor het mkb om zichzelf en de opgedane kennis te beschermen tegen onwenselijke kennisoverdracht.

Staten gebruiken in toenemende mate overnames, fusies en investeringen om kennis en ingangen te vergaren die bijdragen aan (geo)politieke doelstellingen. Het loket richt zich specifiek op ondernemers die vaker in contact zullen komen met situaties die mogelijk een probleem kunnen vormen. Het kennisintensieve mkb, startups en scale-ups worden hierbij nadrukkelijk genoemd als doelgroepen voor het geopende loket.

Kamerbrief MTIB: van 4 naar 5 missies

Op 30 mei 2023 heeft Minister Adriaansens (EZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang op het missiegedreven innovatiebeleid (MTIB). Het missiegedreven innovatiebeleid levert een bijdrage aan de verschillende beleidsdoelstellingen. De minister gaat ook in op 5 centrale missies waar dit er eerder 4 waren. Alle missies hebben duidelijke raakvlakken met de digitale sleuteltechnologieën en ICT-sector.

De minister beschrijft in de kamerbrief hoe Nederland voor grote maatschappelijke uitdagingen en bijbehorende transities staat. De transities naar een klimaatneutrale en circulaire economie, in de landbouw en het landelijk gebied zijn actueler dan ooit. Daarnaast zijn er sterk veranderende geopolitieke situaties die extra aandacht vereisen.

Techleap met drie jaar verlengd

Het ministerie van EZK en andere organisaties hebben in 2015 het initiatief genomen om te zorgen dat start-ups en scale-ups collectief in Nederland een betere toegang hebben tot kapitaal, markten en kennis. Én een netwerk krijgen om samenwerking, innovatie en uiteindelijk groei van ambitieuze technologiebedrijven mogelijk te maken: StartupDelta en vervolgens Techleap.nl.


Minister Micky Adriaansens (EZK) heeft het programma door een extern bureau laten evalueren. Daaruit blijkt dat het Nederlandse start-up- en scale-up-klimaat substantieel is verbeterd in 8 jaar tijd en dat er nog meer mogelijk is. Het kabinet heeft daarom besloten om drie jaar (2023-2026) langer door te gaan met het aanjaagprogramma Techleap.nl. 

Smart Connected Bikes: Fietsbeleving verbeteren met technologie

Fietsen was altijd al populair in Nederland en die populariteit groeit nog steeds. De afgelopen jaren zijn er in Nederland recordaantallen e-bikes verkocht. Dit heeft veel voordelen, maar ook is het aantal verkeersongevallen met fietsers de afgelopen tien jaar gestaag gegroeid.  

Het Smart Connected Bikes Research and Innovation-programma heeft dan ook tot doel een nieuw ecosysteem voor fietsen te ontwikkelen en middels detectie, draadloze technologie en datawetenschap het fietsen en de beleving daarvan veiliger, betrouwbaarder en comfortabeler te maken.  

MIT in de praktijk: Dataville

Om data veilig in te kunnen zetten voor AI-toepassingen heeft Lucidminds 'Dataville' ontwikkeld: een platform dat het mogelijk maakt data in te zetten voor algoritmen, zonder dat daarbij de privacy of veiligheid in het geding is.


Het aan Lucidminds toegekende MIT-budget ondersteunt de ontwikkeling van Dataville en vergroot de toegankelijkheid ervan voor bedrijven en organisaties.  

The Youngsters - Inzet AI voor sustainable smart farming

De eerste dagen in het leven van jonge boerderijdieren als biggen en kalveren, zijn kritisch. Extra aandacht van de verzorger is geboden: houden de dieren zichzelf warm genoeg, krijgen ze voldoende biest en zijn ze actief genoeg? 

In dit project wordt gekeken of slimme sensoren met behulp van kunstmatige intelligentie het benodigde inzicht geven.

HCA ICT ondertekent intentieverklaring Inclusiepact ‘Omscholing van professionals met een visuele beperking naar de IT-sector’

Op 12 mei 2023 is met de intentieverklaring voor het Inclusiepact ‘Omscholing van professionals met een visuele beperking naar de IT-sector’ een eerste stap gezet om de ICT arbeidsmarkt voor mensen met een visuele beperking beter toegankelijk te maken. Ambassadeur Lotte de Bruijn tekende namens de Human Capital Agenda ICT de intentieverklaring.


De Bruijn: “Het is fantastisch dat de kennis en ervaring die is opgedaan door het omscholingsprogramma Make IT Work nu wordt ingezet op deze manier.” Met het omscholingsproject VIP-IT kan de komende jaren een groot aantal nieuwe IT’ers met een visuele beperking aan de slag in de IT-sector.

Calls en subsidies

Vooraankondiging: AI in landbouw, horticultuur, water en voedsel (KIC)

Naar verwachting publiceert NWO in augustus 2023 de KIC-call ‘Artificiële intelligentie in landbouw, horticultuur, water en voedsel’. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen de toepassing van bestaande en vernieuwende artificiële intelligentie (AI)-technieken onderzoeken voor bovengenoemde velden.

Informatie over voorwaarden, budget en deadlines volgt bij de opening van de call op de NWO-website. Na de zomer vindt een informatie- /matchmakingbijeenkomst plaats. 
     

Agenda

DBC Conferentie 2023

Op maandag 26 juni organiseert de Dutch Blockchain Coalition (DBC) de DBC Conferentie 2023 met als thema 'Decentralisatie als sleutel naar een waardevolle digitale economie'. 


Tijdens de conferentie neemt DBC u met een inspirerend programma mee naar de toekomst en blikt vooruit naar een digitale samenleving en economie waarin de burger centraal staat. Diverse keynote sprekers zullen hun kennis delen over onder andere synthetische media, de laatste ontwikkelingen rondom Ethereum en Europa's Digital Decade: op weg naar 2030.

     

TEKNOWLOGY2023

Op dinsdag 27 juni organiseert NWO TEKNOWLOGY2023, het jaarlijkse innovatiefestival over het belang en de waarde van technologische innovatie. Voor het eerst zijn ook de topsectoren HTSM, Life Sciences & Health en Topsector ICT aanwezig met mooie demo's. 


De drie aanwezige demo's, voortgekomen uit Topsector ICT: 

1) Het Virtual Data Lake maakt AI-toepassingen op gevoelige data makkelijker en veiliger, een hot topic. 

2) Councyl laat zien hoe zij een transparant beslismodel maken, zonder historische data, steeds meer omarmd door de publieke sector. 

3) AI for Business & Government certificering is bedoeld voor hbo+’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook wordt een MBO-variant ontwikkeld als AI-brevet. 


Aan bezoek van het festival zijn geen kosten verbonden.

     

Handelsmissie naar India met minister-president Rutte

Van 10 tot en met 14 september 2023 wordt een handelsmissie richting India met de minister-president Mark Rutte. Deelname staat open voor NL bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de Key Enabling Technologies ruimtevaarttechniek, robotica, big data en informatiebeveiliging, kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) en elektrisch vervoer.


Door de aanwezigheid van bewindsperso(o)n(en) kunt u op hoog niveau contacten leggen en uitbouwen. Ook kunt u in hun bijzijn bijvoorbeeld contracten, een intentieverklaring of Memorandum of Understanding (MoU) ondertekenen. Dat geeft extra zichtbaarheid voor uw project of investering.


U kunt zich aanmelden tot 3 juli 2023.  

     

3 & 4 oktober 2023,

World Forum, Den Haag

One Conference 2023

Cybersecurity is belangrijker dan ooit. De ONE-conferentie inspireert tot grensoverschrijdende samenwerking tussen cybersecurity-professionals uit het bedrijfsleven, de wetenschap en overheidsorganisaties.

     

11 & 12 oktober 2023,

Taets Art & Event Park, Amsterdam 

     

World Summit AI 2023

Door technologieleiders gezien als het platform om hun nieuwste AI-producten en -diensten te lanceren en beschouwd als 's werelds toonaangevende netwerk voor startups en investeerders, verzamelt WSAI het wereldwijde AI-ecosysteem, elk jaar in oktober in Amsterdam.